Generelle salgsvilkår for KYOCERA SENCO EMEA B.V. og datterselskaper (versjon august 2023) («Salgsvilkår»)

1. Generelt
1.1. I disse Salgsvilkårene gjelder følgende definisjoner med store bokstaver:
Avtale: Den (skriftlige) avtalen mellom Selger og Kjøper om salg av Produktene. Avtalen kan for eksempel inngås
ved at Partene undertegner en skriftlig kontrakt eller ved at Selgeren uttrykkelig (skriftlig) aksepterer en Ordre fra Kjøperen (ved å sende en ordrebekreftelse) eller ved at Kjøperen uttrykkelig (skriftlig) aksepterer Selgerens tilbud.
Artikkel: Den aktuelle artikkelen i Salgsvilkårene.
Virkedag: Enhver dag unntatt lørdag, søndag eller nasjonal helligdag i det landet der Selger har sitt rettslige forretningssted.
Kjøper: Den person eller det selskap som Selger inngår Avtalen med.
Heving: Når kontrakten oppheves på grunn av vesentlig kontraktsbrudd som definert i gjeldende lov, eller av andre tungtveiende grunner som er angitt i Salgsvilkårene.
Direkte skade: Utelukkende (i) de rimelige kostnadene som Kjøperen må pådra seg for at Produktene som Selgeren har solgt og levert til Kjøperen, skal være i samsvar med Avtalen, (ii) de rimelige kostnadene som påløper for å fastslå årsaken til og omfanget av tapet nevnt under (i) og (iii) de rimelige kostnadene som påløper for å forhindre eller begrense tapet nevnt under (i), i den grad disse kostnadene faktisk har ført til at tapet forhindres eller begrenses.
Force majeure: En situasjon med force majeure i henhold til gjeldende lov, herunder, ekstreme værforhold, jordskjelv og følgene av disse, brann, oversvømmelse, krig, krigsfare, terrorisme, tap eller tyveri av arbeidsmateriale, streik, veisperringer, arbeidsavbrudd, lockout, ulykker, sammenbrudd i anlegg eller maskiner, vanskeligheter med å skaffe arbeidskraft eller materialer, import- eller handelsrestriksjoner, handelskonflikter, andre myndighetstiltak som hindrer Selgers arbeid, transportvansker og (uansett om dette kan tilskrives eller ikke) svikt i ytelsen fra Selgers leverandører og/eller underleverandører.
Partene: Selger og Kjøper, hver for seg eller samlet.
Produkter: Produktene som skal selges og leveres av eller på vegne av Selger i henhold til Avtalen.
Ordre: En instruks fra Kjøper til Selger om å selge og levere Produktene til Kjøper.
Selger: KYOCERA SENCO EMEA B.V. eller et av datterselskapene, som også handler under merkene CAMO, STINGER, EXPANDET, INTERDIAMANT, TECHNOFAST, AERFAST og SENCO.
Oppsigelse: Avslutning av kontraktsforholdet mellom partene.
1.2. Med mindre annet er angitt i Salgsvilkårene eller i Avtalen, omfatter ord i entall også flertall og omvendt.
1.3. I tilfelle en motsetning mellom bestemmelsene i Salgsvilkårene og i Avtalen, har bestemmelsene i Avtalen forrang.

2. Anvendelse
2.1. Salgsvilkårene utgjør en del av Avtalen, skriftlige kontrakter, ordrebekreftelser og alle tilbud og pristilbud fra Selger til
Kjøper i forbindelse med salg og levering av Produktene, uavhengig av om det blir henvist til Salgsvilkårene.
2.2. Enhver referanse som gjøres av Kjøperen samt til Kjøperens anvendelse av generelle (kjøps-) vilkår eller klausuler, uavhengig av beskrivelse, blir uttrykkelig avvist av Selgeren, med mindre Partene har skriftlig har avtalt anvendelsen
av slike .
2.3. Ingen endringer og/ tilføyelser i Salgsvilkårene skal være bindende, med mindre det er skriftlig avtalt mellom de autoriserte representantene for Partene. Endringen og/eller tilføyelsen gjelder kun for den avtalen som endringen og/eller tilføyelsen uttrykkelig er bestemt for.
2.4. Dersom én eller flere av bestemmelsene i disse Salgsvilkårene er ugyldige eller oppheves, vil de øvrige
bestemmelsene fortsatt gjelde fullt ut. I slike tilfeller skal Partene konsultere hverandre for å bli enige om nye bestemmelser til erstatning for de ugyldige eller opphevede bestemmelsene, og skal i størst mulig grad overholde formålet og hensikten med den opprinnelige bestemmelsen.

3. Pristilbud
3.1. Alle pristilbud fra Selgeren kan tilbakekalles og er uforpliktende, med mindre de er nedfelt i den skriftlige kontrakten og avtalt skriftlig.
3.2. Hvis Selgeren har angitt en gyldighetsperiode i sitt pristilbud, kan Selgeren endre eller tilbakekalle pristilbudet under
denne gyldighetsperioden dersom en force majeure-situasjon hindrer Selgeren i å utføre sin forretningsvirksomhet på vanlig måte eller det på annen måte oppstår omstendigheter som gjør at det ikke er rimelig at Selgeren må stå ved pristilbudet.
3.3. Anordninger, tegninger, modeller, vareprøver, beskrivelser, bilder og lignende, i tillegg til eventuelle vedlegg og
registre, kan utgjøre del av Selgerens pristilbud. Alt dette og relevant verktøy som Selgeren har laget, forblir Selgerens eiendom, og må tilbakeleveres på anmodning fra Selgeren. Det kan heller ikke kopieres og/eller leveres til tredjeparter uten en uttrykkelig skriftlig godkjennelse fra Selgeren.
3.4. Ved utarbeidelse av et pristilbud kan Selgeren gå ut fra at opplysningene som er gitt av Kjøperen, for eksempel
beregninger og tegninger, er korrekte, og kan basere sitt pristilbud på disse opplysningene.
3.5. Hvis Kjøperen ikke aksepterer et pristilbud, har Selgeren rett til å belaste Kjøperen for alle kostnader som har påløpt i
forbindelse med utarbeidelsen av pristilbudet.

4. Avtale
4.1 Den avtalte mengden, kvaliteten og beskrivelsen for alle Produktene skal være som er angitt i den skriftlige kontrakten, Selgerens ordrebekreftelse eller i fakturaen.
4.2 Kjøperen skal være ansvarlig overfor Selgeren for å sikre vilkårenes nøyaktighet for enhver bestilling (inkludert alle gjeldende spesifikasjoner) som Kjøperen har sendt inn, og innen tilstrekkelig tid gi Selgeren all nødvendig informasjon
som gjelder Produktene, for å sikre at Selgeren oppfyller avtalen i henhold til vilkårene.
4.3 Eventuelle tilleggsavtaler, endringer og/eller løfter som inngås eller gjøres om dette med Selger etter at Avtalen er inngått, er kun bindende for Selger dersom Partene har avtalt dette skriftlig.
4.4 Selgerens ansatte eller forhandlere er ikke berettiget til å komme med fremstillinger knyttet til Produktene, med mindre
dette er skriftlig bekreftet av ledelsen hos Selgeren. Ved å inngå Avtalen, vedgår Kjøperen at man ikke baserer seg på, og fraskriver seg ethvert krav for brudd på, slike fremstillinger som ikke er blitt bekreftet.
4.5 Selger forbeholder seg retten til å endre Produktets konstruksjon uten forutgående varsel (a) dersom dette er
nødvendig for å oppfylle gjeldende sikkerhetskrav eller andre lov- eller forskriftskrav eller (b) av andre grunner, forutsatt at en slik endring ikke i vesentlig grad påvirker Produktets avtalte funksjon.
4.6 Hvis det under gjennomføringen av Avtalen viser seg at det er nødvendig å endre eller supplere Avtalen, helt eller
delvis, for at den skal kunne gjennomføres på riktig måte, skal Partene straks innlede forhandlinger om dette og i samråd søke å endre Avtalen i henhold til dette. Dersom Partene ikke kommer til enighet, har Selger rett til å Si opp Avtalen, helt eller delvis, med umiddelbar virkning.

5. Pris
5.1. Prisene som Kjøperen skal betale for Produktene, fremgår av den skriftlige kontrakten, pristilbudet, ordre bekreftelsen, prislisten eller (proforma-) fakturaen. Det er bare kostnader for standard emballasje og transport (så
lenge transport utføres av Selger) som inngår i prisen på Produktene, med mindre annet er spesifisert av Selgeren. Eventuelle andre kostnader inngår ikke i prisen, med mindre Partene har avtalt annet skriftlig. Prisen er eksklusiv (ikke uttømmende) eventuelle monterings- og driftskostnader, import-, eksport- og dokumentavgifter, opprydningsomkostninger, gjeldende merverdiavgift og/eller eventuelle andre rettmessige avgifter, som blir belastet Kjøperen hvis og når det er aktuelt uavhengig av den avtalte Incoterm.
5.2. Et sammensatt pristilbud forplikter ikke Selgeren til å gjennomføre en del av Avtalen for en del som inngår i tilbudte prisen.
5.3. Selgeren vil øke prisen for å avspeile eventuelle kostnadsøkninger for Selgeren som skyldes (a) endringer i leveringsdato, mengde eller spesifikasjoner for Produktene som Kjøperen har forespurt, (b) forsinkelser som er
forårsaket av Kjøperens instruksjoner eller (c) at Kjøperen har unnlatt å gi Selgeren tilstrekkelig informasjon eller instrukser.
5.4. Hvis etter
— Kjøpers uttrykkelige (skriftlige) aksept av Selgers pristilbud eller
— utsendelse av ordrebekreftelsen eller
— inngåelse av skriftlig kontrakt eller
— sending av (proforma-) faktura
og før Avtalen til fulle er oppfylt, kan Selgeren videreføre, til Kjøperen, en kostnadsøkning på mer enn 10 % for innsatsfaktorer som inngår i den avtalte prisen. Dette gjelder også dersom økningen skyldes uforutsette omstendigheter. Denne prisøkningen skal betales av Kjøperen med den første påfølgende (del-) betalingen.
5.5. Selger har rett til å øke/justere prislistene med forhåndsvarsel på 30 (tretti) kalenderdager.

6. Betalingsbetingelser
6.1 Med mindre Partene har avtalt noe annet skriftlig, skal betaling skje ved bankoverføring til en konto som Selger har
angitt i (proforma-) fakturaen.
6.2 Selgeren har rett til å fakturere Kjøperen for prisen på Produktene når som helst etter at Produktene er levert eller,
hvis Kjøperen ikke har lyktes i å motta Produktene, eller etter at Selgeren har tilbudt seg å levere Produktene. Dersom Partene har avtalt at Kjøper skal hente Produktene, har Selger rett til å sende en faktura etter at Selger har varslet Kjøper om at Produktene er klare for henting.
6.3 Selgeren har rett til å fakturere og kreve forskuddsbetaling av Kjøperen (før levering av Produktene). I så fall sender
Selgeren en proformafaktura, og levering skjer først etter at proformafakturaen er betalt.
6.4 Med mindre Partene har avtalt annet skriftlig, skal betaling av totalprisen være mottatt innen 30 (tretti) kalenderdager etter fakturadato. Betalingskvitteringer utstedes på forespørsel. Forskuddsbetaling skal foretas snarest
mulig (etter dato for proformafakturaen) og Levering skjer først etter at proformafakturaen er betalt.
6.5 Innvendinger mot beløpet på en faktura sendt av Selgeren og/eller (måten) Avtalen er gjennomført på av eller på vegne av Selgeren, gir ikke Kjøperen rett til å suspendere sin betalingsforpliktelse. Innvendinger mot fakturaen må fremsettes innen betalingsfristen. Innvendinger som fremsettes etter betalingsfristens utløp, er utelukket og vil kun behandles etter Selgers skjønn.
6.6 Kjøper har ikke rett til å avregne betaling i henhold til Avtalen mot et (påstått) krav mot Selger.
6.7 Ved forsinket betaling har Selgeren, med umiddelbar virkning og uten varsel og uten at de svekker andre rettigheter
eller tilgjengelige rettsmidler for Selgeren, rett til å:
a. Heve Avtalen eller innstille ytterligere leveranser til Kjøperen.
b. kreve en kontraktsrente på 6 % utover Euribor-renten per år på det utestående beløpet fra betalingens forfallsdato til og med betalingsdato. Hvis den lovbestemte (kommersielle) rentesatsen overstiger den nevnte satsen, gjelder denne høyere satsen. Ved beregning av renter regnes en del av en måned som en hel måned.
6.8 Uten at det svekker andre rettigheter eller tilgjengelige rettsmidler for Selgeren, vil hele Selgerens tilgodehavende i
henhold til Avtalen umiddelbart og i sin helhet forfalle til betaling når:
a. Kjøperen inngår en frivillig akkord med kreditorene eller blir underlagt en kjennelse om konkursbehandling eller (gjelder enkeltperson eller firma) går konkurs eller (gjelder selskap) trer inn i likvidasjon (unntatt for formål om sammenslåing eller omstrukturering)
b. en pantinnehaver inndrar Kjøperens eiendeler eller aktiva, eller det utnevnes en bobestyrer
c. Kjøperen opphører, eller truer med å opphøre, den fortsatte forretningsvirksomheten
d. Selgeren med rimelighet antar at en av de ovennevnte hendelser er i ferd med å inntreffe med hensyn til Kjøperen, og varsler Kjøperen om dette
6.9 Alle utenrettslige kostnader som Selgeren med rimelighet pådrar seg for å oppnå betaling for sitt krav mot Kjøperen,
skal bæres av Kjøperen.

7. Levering
7.1. Levering av Produktene skjer på Virkedager og leveres på avtalt sted (DAP, navngitt bestemmelsessted: Kjøpers
adresse som er angitt i Avtalen, Incoterms 2020), med mindre Partene har avtalt at Produktene skal hentes av Kjøper i Selgers lokaler Ex Works (EXW, Incoterms 2020) eller noe annet er avtalt i Avtalen. Kjøper er ansvarlig for å informere Selger korrekt om leveringssted. Dersom Selger oppgir uriktig leveringssted til Kjøper i Avtalen, i ordrebekreftelsen (eller i annen skriftlig dokumentasjon), skal Kjøper umiddelbart informere Selger om korrekt leveringssted. Hvis Kjøperen ikke informerer Selgeren korrekt eller i tide, skal eventuelle kostnader som tilkommer knyttet til (feil) levering bæres av Kjøperen.
7.2. Datoene som Produktene tilbys levert, er kun et anslag, og Selgeren er ikke ansvarlig for forsinket levering av Produktene, uansett årsak. Dersom Selgeren ikke er i stand til å levere Produktene på den anslåtte leveringsdatoen,
må Kjøperen sende et skriftlig varsel om manglende oppfyllelse til Selgeren, og gi Selgeren en rimelig frist for oppfyllelse på minst 14 (fjorten) kalenderdager. Produktene kan leveres av Selgeren før den anslåtte leveringsdatoen etter at Kjøperen har fått et rimelig varsel om dette.
7.3. Dersom Produktene skal leveres i delleveranser og det oppstår en mangel ved en delleveranse der Kjøper kan bevise
at vilkårene for heving er oppfylt, har Kjøper kun rett til å heve den delen av Avtalen som gjelder den aktuelle delleveransen. Kjøperen har ikke rett til å heve Avtalen i sin helhet.
7.4. Dersom Kjøperen ikke lykkes i å ta imot leveranse av Produktet, ikke henter Produktet eller ikke gir Selger egnede leveringsinstruksjoner, har Selgeren, med umiddelbar virkning og uten varsel og uten at de svekker andre rettigheter
eller tilgjengelige rettsmidler for Selgeren, rett til å
a. oppbevare Produktene for Kjøpers regning og risiko frem til faktisk levering. Andre kostnader som følge av manglende mottak av leveransen eller manglende leveringsinstruksjoner, inkludert, men ikke begrenset til, forsikringskostnader, vil også bæres av Kjøper eller
b. selge Produktene til en tredjepart og — etter fradrag av alle lagrings- og salgskostnader — utbetale det overskytende beløp utover avtalt pris til Kjøper eller belaste Kjøperen for beløpet som mangler for å oppnå avtalt pris.

8. Risiko og eiendomsforbehold
8.1. Risiko for skade eller tap av Produktene skal overføres til Kjøperen
a. hvis Produktene skal hentes ved Selgerens lokaler Ex Works: på det tidspunktet Selgeren varsler Kjøperen om at Produktene er klare for henting eller
b. hvis Produktene skal leveres til et annet sted enn til Selgerens lokaler: på leveringstidspunktet DAP Incoterms 2020 eller, hvis Kjøperen urettmessig unnlater å motta Produktene, på det tidspunktet Selgeren har tilbudt seg å levere Produktene.
8.2. Selger forbeholder seg eiendomsretten til et levert Produkt. Dette gjelder et eiendomsforbehold som innebærer at
eiendomsretten til Produktet først overdras til Kjøperen når alt Kjøperen skylder Selgeren i henhold til en avtale, inkludert renter og omkostninger, er fullt ut betalt til Selgeren.
8.3. Så lenge det finnes et eiendomsforbehold til fordel for Selger på et Produkt, skal Kjøperen oppbevare Produktet atskilt fra Kjøperens og tredjeparters produkter og det skal lagres, beskyttes og forsikres ordentlig, og skal identifiseres som
Selgerens eiendom. Kjøperen har ikke rett til å videreselge eller bruke Produktene før de er betalt i sin helhet.
8.4. Dersom Selger påberoper seg sitt eiendomsforbehold, kan Selger ta tilbake de aktuelle Produktene fra Kjøper.
Kjøperen skal samarbeide fullt ut i forbindelse med tilbaketakingen, inkludert eventuell demontering som er nødvendig i den forbindelse. I forbindelse med den nevnte tilbaketakingen gir Kjøperen herved sin ubetingede og ugjenkallelige tillatelse til Selgeren eller tredjeparter som utpekes av Selgeren, til å gå inn på alle lokaler der eiendelene befinner seg.
8.5. Så lenge det finnes et eiendomsforbehold til fordel for Selger på et Produkt, har ikke Kjøper lov til å hefte Produktet.
8.6. Dersom tredjepart tar beslag i et levert Produkt som er underlagt eiendomsforbehold eller ønsker å opprette eller
utøve rettigheter på Produktet, må Kjøper snarest informere Selger om dette.
8.7. Hvis og så snart Selgeren ikke lenger kan påberope seg sitt eiendomsforbehold på grunn av forveksling eller
tilvirkning av det leverte Produktet, må Kjøperen stille de tilvirkede varene som sikkerhet til fordel for Selger og gi Selgeren (på forhånd) sikkerhet i fordringene Kjøperen har ervervet eller vil erverve ved videresalg av de tilvirkede varene.

9. Garanti
9.1. Med mindre Partene har avtalt annet skriftlig, garanterer Selger at Produktene er fri for konstruksjons-, material- og
produksjonsfeil i en periode på 12 måneder fra (a) levering eller (b) hvis Kjøperen urettmessig unnlater å ta imot Produktene, fra det tidspunktet Selger har tilbudt levering av Produktene eller (c) hvis Partene har avtalt at Kjøperen skal hente Produktene, fra det tidspunktet Selger meddeler Kjøperen at Produktene er tilgjengelige for henting, med mindre produsenten av Produktene har gitt en mer begrenset garanti. I sistnevnte tilfelle vil produsentens garanti være gjeldende.
9.2. Garantien dekker kun mangler ved Produktene eller deler av disse som ikke er synlige på leveringstidspunktet.
9.3. Kjøperen kan kun gjøre krav i henhold til garantien hvis han kan bevise at manglene utelukkende eller hovedsakelig har sitt opphav hos Selgeren og ikke har oppstått i, og ikke helt eller delvis skyldes:
a. Tegninger, design, instruks eller annen spesifikasjon som er gitt av Kjøperen.
b. Unnlatelse av å oppbevare Produktene i samsvar med Selgerens instruksjoner eller oppbevaring av Produktene under forhold som vanligvis anses som utilfredsstillende eller fuktige.
c. Normal slitasje på produktet eller deler av produktet.
d. Feilaktig bruk, herunder, manglende overholdelse av Selgerens (muntlige eller skriftlige) instruksjoner.
e. Bruk av annen hastighet eller spenning (kun elektriske enheter) enn det som er anbefalt.
f. Eller som har utviklet seg fra det faktum at det ikke er blitt benyttet ren, tørr og regulert trykkluft og/eller det anvendte lufttrykket har overskredet maksimalt nivå som angitt på verktøyets støpedel (trykkluftverktøy).
g. Endring eller reparasjon av Produktene uten Selgerens godkjenning.
h. Forsettlig skade eller uaktsomhet fra Kjøperens side.
i. Unormale driftsforhold hos Kjøper.
j. Feilaktig utført vedlikehold eller installasjon, eller manglende vedlikehold.
9.4. Ved levering av et defekt Produkt kan Selgeren velge mellom følgende:
a. Reparere Produktet eller
b. erstatte Produktet.
9.5. Alle kostnader som overstiger forpliktelsene som er nevnt i punkt a og b i forrige avsnitt, herunder, transportkostnader,
spesielle emballasjekrav, kostnader til demontering og montering/installasjon, skal dekkes av Kjøperen.
9.6. Hvis Selgeren fastslår at en klage er ubegrunnet, vil alle kostnader i den forbindelse, inkludert (ikke uttømmende) håndtering, inspeksjon, forsendelse og administrative kostnader som påløper for Selger, kompenseres av Kjøper.
9.7. Reparasjon eller utskiftning av Produkter eller deler til disse gjøres med bakgrunn i gyldig garanti, fører ikke i noen tilfeller til en forlengelse av garantiperioden. For enhver utskiftning av et produkt eller en del gjelder den gjenstående garantiperioden for det erstattede produktet eller delen.
9.8. Hvis Selgeren utfører arbeid for å oppfylle sine garantiforpliktelser i henhold til denne artikkelen, må Kjøperen fullt ut samarbeide med Selgeren. Selger er ikke forpliktet til å foreta reparasjoner eller erstatninger av Produkter eller deler på stedet.
9.9. Hvis Selgeren erstatter deler og/eller produkter for å oppfylle sine garantiforpliktelser, overfører Kjøperen eierskapet til de gamle, erstattede delene og/eller produktene til Selgeren, som ikke er pliktet til å betale
kompensasjon i den forbindelse.
9.10. Kjøperen har kun rett til å fremsette krav i henhold til garantien etter å ha oppfylt alle sine forpliktelser overfor
Selgeren, ifølge Selgeren, på et egnet sett.
9.11. Hvis Kjøperen uten forutgående skriftlig tillatelse fra Selgeren foretar endringer, (de)montering, reparasjoner eller andre aktiviteter i forbindelse med Produktet, vil ethvert krav i henhold til garantien bortfalle.
9.12. Et garantikrav som mottas etter at garantiperioden er utløpt, vil ikke komme i betraktning.
9.13. Kjøperen kan Heve kontrakten dersom mangelen på samsvar utgjør et vesentlig kontraktsbrudd. Kjøperen kan ikke Heve kontrakten med mindre han gir Selgeren varsel om Heving innen rimelig tid etter at han fikk eller burde ha fått kjennskap til mangelen, eller etter utløpet av den frist som kan følge av en reklamasjon eller et varsel. Denne regelen gjelder likevel ikke dersom Selgeren har opptrådt grovt uaktsomt eller på annen måte handlet i strid med redelighet og god tro.

10. Ansvarsbegrensing
10.1. Selgerens ansvar på grunn av manglende oppfyllelse av Avtalen, en urettmessig handling eller på annet grunnlag (som uttrykkelig inngår Selgerens garantiforpliktelser) er begrenset til Selgerens garantiforpliktelser som nevnt i
artikkel 9.
10.2. Dersom det pådras et mer vidtgående ansvar enn det som er avtalt i punkt 10.1, er Selgers ansvar begrenset til det
eller de beløp som eventuelt vil bli utbetalt av Selgers forsikringsselskap. Hvis det av en eller annen grunn ikke er foretatt betaling i henhold til første setning i dette avsnittet, er Selgerens samlede ansvar begrenset til det beløpet Kjøperen har betalt til Selgeren for oppfyllelse av avtalen i løpet av 12 måneder før det skadevoldende forholdet, eller til et beløp på 10 % av prisen som er avtalt mellom Partene i henhold til Avtalen i samsvar med artikkel 5, hvis dette beløpet er lavere enn det nevnte beløpet som Kjøperen har betalt.
10.3. De nevnte ansvarsbegrensningene gjelder for summen av ulike hendelser som er basert på samme skadevoldende forhold.
10.4. Selgerens ansvar for andre skader enn Direkte skader er uttrykkelig utelukket. Ovennevnte ansvarsbegrensninger gjelder ikke ved forsett eller bevisst uaktsomhet fra Selgers side.
10.5. Kjøper holder Selger skadesløs overfor ethvert krav fra tredjepart om erstatning for (påstått) skade som er oppstått,
forårsaket av eller på annen måte knyttet til Selgerens oppfyllelse av denne Avtalen, med mindre det foreligger forsett eller bevisst uaktsomhet fra Selgers side.
10.6. Råd eller anbefalinger som er gitt av Selgeren eller dennes ansatte eller forhandlere til Kjøperen eller dennes ansatte
eller forhandlere angående oppbevaring, bruksområde eller bruk av Produktene som Selgeren ikke skriftlig har bekreftet, benyttes eller følges utelukkende på Kjøperens egen risiko.
10.7. Dersom montering og/eller installasjon av Produktet ikke er en del av Avtalen eller annen avtale mellom Partene, men
Selger yter hjelp og assistanse av enhver art under montering og/eller installasjon, skjer dette på Kjøpers risiko.

11. Avtalens varighet
11.1. I prinsippet har en skriftlig kontrakt den varigheten som er fastsatt i kontrakten. Hvis den skriftlige kontrakten (eller
ethvert langsiktig forretningsforhold mellom Partene) kvalifiserer som en distribusjonsavtale og varigheten ikke er
fastsatt i kontrakten, vil kontrakten inngås mellom Partene på ubestemt tid, gitt at
at hver av Partene har rett til å Si opp kontrakten når som helst med en frist på 3 (tre)
måneder
11.2. Avtalen kan ikke Sies opp av Kjøperen uten skriftlig samtykke fra Selgeren og
på vilkår avat Kjøperen erstatter Selgeren fullt for tap, kostnader, skader, gebyrer og
utgifter som Selger pådrar seg som følge av Oppsigelsen.
11.3. Alle bestemmelser i pristilbudet, den skriftlige kontrakten, ordrebekreftelsen, (proforma-) fakturaen eller Salgsvilkårene
som etter sin art er ment å ha virkning mellom Partene etter Avtalens utløp, forblir i kraft mellom Partene også etter at avtalens varighet er utløpt.
11.4. Kjøperen har ikke tillatelse til å suspendere sine forpliktelser dersom Kjøperen anser at Selgeren ikke oppfyller sine forpliktelser eller ikke i tilstrekkelig grad oppfyller sine forpliktelser i henhold til Avtalen.
11.5. Dersom Selgeren helt eller delvis er forhindret fra å oppfylle Avtalen på grunn av Force Majeure, har Selgeren rett til, uten rettslig inngripen og uten å være erstatningspliktig:
a. til å suspendere oppfyllelsen av Avtalen så lenge Force Majeure-virkningen vedvarer eller
b. til å Si opp Avtalen, helt eller delvis, med umiddelbar virkning.
11.6. Partene rett til å Heve Avtalen, helt eller delvis, med umiddelbar virkning
a. hvis den andre Parten søker om (midlertidig) moratorium, hvis det søkes om (midlertidig) moratorium for den andre Parten eller hvis den andre Parten innvilges (midlertidig) moratorium
b. hvis den andre Parten begjærer likvidasjon, hvis det begjæres likvidasjon av den andre parten eller hvis den andre parten erklæres å være i likvidasjon
c. dersom den andre Parten ikke oppfyller en vesentlig forpliktelse som — hvis rettslig mislighold ikke allerede har inntruffet — ikke er avhjulpet av den andre Parten innen en rimelig frist på minst 14 (fjorten) virkedager etter skriftlig varsel om mislighold. Kjøpers betalingsforpliktelse anses alltid som en vesentlig forpliktelse.
11.7. Dersom avtalen avvikles eller Sies opp, oppstår det ingen forpliktelse om å returnere leverte ytelser. Kjøperen forblir forpliktet til å betale for alle Produkter som er levert av Selgeren, uten at dette går utover Selgerens øvrige
rettigheter, herunder retten til å kreve erstatning.

12. Immateriell eiendom
12.1. Tilbudet fra Selgeren, tegninger, design, beregninger, programvare, beskrivelser, modeller, verktøy og lignende som er laget eller levert av Selgeren, forblir Selgerens eiendom, også hvis Kjøperen belastes for disse
kostnadene.
12.2. De immaterielle rettighetene til Selgerens produksjons- og konstruksjonsmetoder, Produktene og andre immaterielle rettigheter som bygger på dokumenter, informasjon og annet materiale som Selgeren har levert til
Kjøperen, forblir Selgerens eiendom, også hvis Kjøperen belastes for disse kostnadene.

13. Gjeldende rett og tvister
13.1. Salgsvilkårene og Avtalen styres av lovene i Selgerens hjemland. Anvendelsen av Wien-konvensjonen er uttrykkelig
utelukket.
13.2. Eventuelle tvister som oppstår fra eller som er knyttet til Salgsvilkårene skal utelukkende bringes inn til en kompetent
domstol der Selgerens har sitt rettslige forretningssted.

14. Diverse
14.1. Ethvert varsel fra den ene parten til den andre parten skal være skriftlig (inkludert e-post).
14.2. Kjøperen kan ikke lenger påberope seg en mangel ved et Produkt dersom han ikke har informert Selgeren skriftlig om
mangelen innen 30 (tretti) kalenderdager etter at han oppdaget mangelen eller etter at han med rimelighet burde ha oppdaget mangelen.
14.3. Ethvert krav som Kjøperen fremmer mot Selgeren, bortfaller ved utløpet av en periode på seks (6) måneder etter at Kjøperen reklamerte med grunnlag i den aktuelle mangelen, med mindre det allerede er tatt rettslige skritt mot
Selgeren.
14.4. Ingen frafallelse fra Selgerens side for Kjøperens eventuelle kontraktsbrudd skal anses som frafallelse av eventuelle påfølgende brudd på samme eller en annen bestemmelse.
14.5. Trykkfeil, skrivefeil eller andre feil eller utelatelser på nettsteder, skriftlige kontrakter, ordrebekreftelser,
pristilbud, prisliste, (proforma-) faktura eller andre dokumenter eller informasjon utstedt av Selgeren, kan korrigeres uten at det medfører noe ansvar for Selgeren.
14.6. Partene skal bevare konfidensialiteten på all informasjon de mottar fra hverandre i forbindelse med gjennomføringen
av Avtalen og hvis de er klar over, eller med rimelighet burde være klar over, den konfidensielle arten av denne, medforutsetning om at brudd på denne bestemmelsen på grunn av en forpliktelse som følger av en lovbestemmelse eller en rettsavgjørelse, ikke gir opphav til krav om erstatning eller avvikling til fordel for den andre Parten.
14.7. Med mindre Partene har avtalt annet skriftlig, har ikke Kjøperen lov til å overføre eller overdra sine rettigheter eller forpliktelser som følger av denne Avtalen, helt eller delvis, til en tredjepart uten Selgerens skriftlige forhåndstillatelse.
Dersom Partene skriftlig har avtalt annet, er Kjøperen forpliktet til å erklære at de Salgsvilkårene gjelder for forholdet til denne tredjeparten, og, om nødvendig, påberope seg Salgsvilkårene overfor denne tredjeparten.

Menu